Being a Government College the whole administrative staff from Principal to Peon are deputed by the government as per requirement of the college. 

 • Principal: Dr. Sandeep Goyal

 • SPIO:   Sh. Raj Kumar
 • Bursar:   Sh. Sawan Kumar
 • HOD English: Sh. Dashrath
 • HOD Punjabi: Smt. Preet Kaur
 • HOD Chemistry: Dr. Manoj Kumar
 • HOD Physics: Ms. Bharti Sharma
 • HOD Political Science: Mrs. Manju Kamboj
 • HOD History: Sh. Sawan Kumar
 • HOD Geography: Sh. Vikram Yadav
 • HOD Economics: Sh. Raghuveer Singh
 • HOD Mathematics: Sh. Rajkumar
 • HOD Commerce: Smt. Sonia
 • HOD Computer Science: Mrs. Rajkumari
 • Lab Attendant: Sh. Vijay Kumar
 • Peon: Sh. Vikas Kumar